iGame P850G Ultra W

功能亮点:

·采用Intel ATX 3.0规范打造
·原生PCIe 5.0接口,能够与40系显卡直连,无需外接显卡转接线
·全日系固态/电解电容的用料,稳定扎实电源_01.jpg

电源_02.jpg

电源_03.jpg

电源_04.jpg

电源_05.jpg

电源_06.jpg

c0aa1193-5b1a-4572-b53b-40b9fab72fc2.jpg


电源2_01.jpg

电源2_02.jpg

电源2_03.jpg

电源2_04.jpg

相关问题(0)
搜索